Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς ευαισθητοποιεί και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας.

Η πανδημία έδειξε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της απώλειας οικοσυστήματος, αφού μειώνοντας την περιοχή του φυσικού οικοτόπου για τα ζώα, δημιουργήσαμε ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των παθογόνων – συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών.

Για τον λόγο αυτό η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος έχει ως κεντρικό μήνυμα «Reimagine-Recreate-Restore» (Επανασχεδιασμός – επαναδημιουργία – Αποκατάσταση), με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σημαίνει πρόληψη, διακοπή και αναστροφή αυτής της ζημιάς – από την εκμετάλλευση της φύσης στην επούλωση της. Αυτή η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος θα σηματοδοτήσει την έναρξη της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος (2021-2030), μια παγκόσμια αποστολή για την αναβίωση δισεκατομμυρίων εκταρίων, από δάση σε αγροτικές εκτάσεις, από την κορυφή των βουνών έως το βάθος της θάλασσας.

Μόνο με υγιή οικοσυστήματα μπορούμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και να σταματήσουμε την κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 121 Δ.Ε.Υ.Α. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τονίζει ότι το περιβάλλον είναι βασικός συντελεστής της βιώσιμης ανάπτυξης που αλληλεπιδρά με τους άλλους δύο, την κοινωνία και την οικονομία. Επομένως, η υποβάθμιση και η επιδείνωση της κατάστασής του έχει επιπτώσεις και επιβραδύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί σήμερα ισχυρή απαίτηση των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. που είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού λειτουργούν με ανταποδοτικότητα στις πόλεις της χώρας μας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και στα 40 περίπου χρόνια της λειτουργίας τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τα δίκτυα αποχέτευσης  και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, περισσότερες από 400, που έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν ώστε το επεξεργασμένο νερό να επιστρέφει με ασφάλεια στο περιβάλλον. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πλήρη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Πολλές από τις «γαλάζιες σημαίες» οφείλονται και στα έργα των Δ.Ε.Υ.Α.

Το περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας ολιστικής αναπτυξιακής προσέγγισης, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ η υποβάθμισή του από ποικίλες αιτίες (πλαστικά απορρίμματα, κλιματική αλλαγή κ.α.) είναι μια σύγχρονη και διαρκώς αυξανόμενη απειλή. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο υδατικό περιβάλλον. Στη χώρα μας έχουμε ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους υφαλμύρινσης και εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και του εθνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και των αρχών της πρόληψης, του ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης και της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει».

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των υδατικών πόρων επικαιροποιείται και αναθεωρείται συνεχώς, με πιο πρόσφατη την νέα Οδηγία 2020/2184/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει ευρύτερες περιβαλλοντικές συνέπειες .

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. υπενθυμίζει στην Πολιτεία ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τους κύριους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος απαιτείται όχι μόνο η ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αλλά και η συγκρότηση ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο συντονισμός και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των φορέων της υδατικής διακυβέρνησης, η έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Leave a reply