Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 78801

Leave a reply