Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  19/ 2019

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.

Στο Ξυλόκαστρο και στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτ. Κροκιδά 11Α) σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 3258/16.12.2019 έγγραφη έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11  Συμβούλων παρευρέθηκαν  11.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1/Τσιώτος Βλάσιος, 2/Καραβάς Ανδρέας, 3/Λόντος Αναστάσιος, 4/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία, 5/Μενούνου Αγγελική (Ελίνα), 6/Λυμπερόπουλος Βασίλειος, 7/Καλύβας Παναγιώτης, 8/Κωλλέτη Χριστίνα, 9/Καραμάνος Βλάσης, 10/Μεγαρίτης Ανέστης & 11/Μούζου Ευθυμία Μαρία

Αριθ. Απόφ   86/2019

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 275/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞΕ), ορισμός Αντιπροέδρου και Νομίμου Εκπρόσωπου

Ο κ. Πρόεδρος αφού καλωσόρισε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης περί “Αποδοχής της υπ΄αριθ. 275/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞΕ)”, ο οποίος ανέφερε ότι με δεδομένο τις διατάξεις των νόμων 4623/2019, 4625/2019, 1069/1980 και το ΦΕΚ 4455/6-12-2019 τεύχος δεύτερο (τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑΞΕ ως προς το άρθρο που αφορά την ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Νομικού Προσώπου, το οποίο διοικείται πλέον από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο), το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 275/2019 απόφασή του ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του Δημάρχου: ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ως κάτωθι:

 1. Τσιώτος Βλάσιος (Δήμαρχος) ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞΕ
 2. Λόντος Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)
 3. Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία, δημοτική σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)
 4. Μενούνου Αγγελική (Ελίνα), δημοτική σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)
 5. Καραβάς Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)

Αναπληρωτές των ανωτέρω ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού Αποστολόπουλος Σπυρίδωνας και Σκέρος Ιωάννης

 1. Καλύβας Παν/της, δημοτικός σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρικόπουλο Ηλία
 2. Λυμπερόπουλος Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον κ. Δούρη Σωτήριο
 3. Μούζου Ευθυμία Μαρία, δημότης
 4. Μεγαρίτης Ανέστης, δημότης
 1. Κωλλέτη Χριστίνα, εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα (Κυλλήνιος Άδωνις)
 2. Καραμάνος Βλάσιος, εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση με αναπληρωτή του τον κ. Γκόλια Χαράλαμπο

Οι ανωτέρω οριζόμενοι κλήθηκαν από τον Πρόεδρο προκειμένου να εγκατασταθούν και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβούν σε  ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, ώστε να ορισθεί ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1069/1980, πρότεινε στο Σώμα ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιχείρησης και ως αναπληρωτής αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από την διαδικασία της ψηφοφορίας,

αποφασίζει ομόφωνα :

Α/ την αποδοχή της υπ’ αρ. 275/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και συγκεκριμένα:

την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.), όπως αυτό ορίστηκε με την υπ’ αρ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους:

 1. Τσιώτος Βλάσιος (Δήμαρχος), ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 2. Καραβάς Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού), ως Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 3. Λόντος Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)
 4. Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία, δημοτική σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)
 5. Μενούνου Αγγελική (Ελίνα), δημοτική σύμβουλος (επιτυχόντος συνδυασμού)

Αναπληρωτές των ανωτέρω ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού Αποστολόπουλος Σπυρίδωνας και Σκέρος Ιωάννης

 1. Καλύβας Παν/της, δημοτικός σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του, τον κ. Ανδρικόπουλο Ηλία
 2. Λυμπερόπουλος Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του, τον κ. Δούρη Σωτήριο
 3. Μούζου Ευθυμία Μαρία, δημότης
 4. Μεγαρίτης Ανέστης, δημότης
 1. Κωλλέτη Χριστίνα, εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα (Κυλλήνιος Άδωνις)
 2. Καραμάνος Βλάσιος, εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση με αναπληρωτή του τον κ. Γκόλια Χαράλαμπο

Β/ Ορίζει Νόμιμο Εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης τον κ. Τσιώτο Βλάσιο του Χρήστου, Πρόεδρο του Δ.Σ. με ΑΔΤ: Σ 448575 και ΑΦΜ: 061972392, κάτοικο Ξυλοκάστρου (Αγ. Βλασίου 13) και αναπληρωτή αυτού τον κ. Καραβά Ανδρέα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με ΑΔΤ: Ν 468297 και ΑΦΜ: 025800610, κάτοικο Ροζενών, προκειμένου να εκπροσωπεί νόμιμα την Επιχείρηση στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), αλλά και όπου αλλού χρειάζεται ενώπιον διαφόρων αρχών, όπως το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ Α – 191), ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 86/2019

Ακριβές απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                         ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Leave a reply