• 08/07/2020

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2020

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 11 Ιουνίου 2020 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες

  • 14/04/2020

  Δελτίο Τύπου ΔΕ Ευρωστίνης

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι για την αποφυγή του συνωστισμού στο ταμείο της στο Δερβένι, οι κάτοικοι της ΔΕ Ευρωστίνης  μπορούν να πληρώσουν με φυσική παρουσία στο ταμείο, σε τράπεζα αλλά και ηλεκτρονικά, τους λογαριασμούς νερού εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη τους, χωρίς καμία επιβάρυνση.

  • 14/01/2020

  Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  19/ 2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. Στο Ξυλόκαστρο και στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτ. Κροκιδά 11Α) σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 3258/16.12.2019 έγγραφη έκτακτη πρόσκληση του

  • 28/11/2019

  Διαγωνισμός για το έργο αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόληςς του Ξυλοκάστρου – τμήμα 5 – τεύχη δημοπράτησης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης - Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 5" , με προϋπολογισμό
  • 10/10/2019

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Μελισσίου για τον χειμώνα 2019

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, σας ενημερώνει ότι από Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου (εκτός οικισμού ΔΕΗ) γίνεται εξ’ ολοκλήρου από νερό που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας. Για να διατηρήσουμε την εξαίρετη ποιότητα,

  • 10/10/2019

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για τον χειμώνα 2019

       Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε.      ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΥΚΙΑΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης σας ενημερώνει ότι από Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Συκιάς θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από νερό που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας. Για να διατηρήσουμε την εξαίρετη

  • 30/09/2019

  Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 78801

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 14 / 2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. Στο Ξυλόκαστρο και στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτ. Κροκιδά 11Α) σήμερα την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 2328/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση

  • 22/08/2019

  Προκύρηξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ενέργεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής: Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών,
  • 30/07/2019

  Διακήρυξη Προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηελεελέγχου -τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δ.ε. Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης της ΔΕΥΑΞΕ και ένταξής του στο υπάρχον σύστημα

  Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ». Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, κ.λ.π.), η συλλογή και
  • 05/07/2019

  Ρυθμίσεις οφειλών Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού

  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, στα πλαίσια του άρθρου 110 του Ν.4611/19(ΦΕΚ.73/Α΄/2019), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού. Στον ανωτέρω