Ρυθμίσεις οφειλών Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, στα πλαίσια του άρθρου 110 του Ν.4611/19(ΦΕΚ.73/Α΄/2019), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 17η Σεπτεμβρίου 2019

Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:
● Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
● Από (2) έως (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80 %),
● Από (25) έως (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (70%),
● Από (49) έως (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (60%),
● Από (73) έως (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (50%)

B. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 110 του Ν. 4611/19 (ΦΕΚ 73/Α΄/2019) πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της ΔΕΥΑΞΕ : 27430-27127, 27430-28183.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


Βρείτε εδώ την αίτηση ρύθμισης οφειλών Ν.4611/19

Εικονίδιο
Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών Ν.4611/19
Leave a reply