Προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό η “Προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου” προϋπολογισμού 37.196,36€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους την Πέμπτη 21/7/2016 και ώρα 11:30 π.μ. (που θα θεωρείται και η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτηρίου Κροκιδά 11Α, Ξυλόκαστρο) για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.03.1993), του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ Α’ 19/01.02.1995).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών ή ΤΣΜΕΔΕ.

Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στο άρθρο 26ο της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων προσερχόμενοι στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Σωτηρίου Κροκιδά 11Α, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τρίτη 19/7/2016 (Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος Σιώκος, τηλ. 2743028183, Fax: 2743027121).

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν το ποσό των 15€ (δεκαπέντε ευρώ) για την αναπαραγωγή τους.

Leave a reply