Προκύρηξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ενέργεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:

Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, των φυσητήρων και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης

Αντικατάσταση των επιφανειακών αεριστήρων και των αναδευτήρων των δεξαμενών αερισμού, των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων και επιπλεόντων ,του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης, του εξοπλισμού της μονάδας αφυδάτωσης (ταινιοφιλτρόπρεσα, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, κοχλίες μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος), των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου– τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ. (SCADA)και των ηλεκτρολογικών πινάκων και των τοπικών χειριστηρίων.

Κάντε λήψη των αρχείων της διακήρυξης πατώντας στο σύνδεσμο παρακάτω

Λήψη Αρχείων Διακύρηξης

Leave a reply