Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο:”Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του Ξυλοκάστρου”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :  προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία συστήματος  τηλεελγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του  Ξυλοκάστρου ” .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ “.

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των  τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι  εργασίες:

 • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 1 Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, για παρακολούθηση του νερού που παροχετεύεται από την πηγή Πολύ Νερό (υποδομή εξαγωγής & εξοικονόμησης πόσιμου νερού).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 1 Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, για παρακολούθηση και χλωρίωση της Δεξαμενής Κασαβέτη (υποδομή επεξεργασίας και αποθήκευσης& εξοικονόμησης πόσιμου νερού).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 1 Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου, μέσα στην πόλη του Ξυλοκάστρου, για βελτίωση της διανομής του δικτύου κατανάλωσης (υποδομή διανομής& εξοικονόμησης πόσιμου νερού)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 5774 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ), στην πόλη του Ξυλοκάστρου (υποδομή διανομής& εξοικονόμησης πόσιμου νερού).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών – εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
 • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.

Κάντε λήψη των αρχείων της διακήρυξης πατώντας στο σύνδεσμο παρακάτω

Leave a reply