Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο με τίτλο:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β/Κ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β/Κ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/09/2023 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Αύξων Συστημικός Αριθμός 201738), όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τα πρωτεύοντα αποχετευτικά έργα της παραλιακής ζώνης του Δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από τα όρια του οικισμού Λουτρό ως Μαύρα Λιθάρια και με ορισμένα πρόσθετα
δευτερεύοντα δίκτυα (οικισμού Δερβενίου & Στομίου) καθώς και την κατασκευή των έργων επέκτασης της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ξυλοκάστρου και της εκτέλεσης της Υπηρεσίας κανονικής
λειτουργίας της ΕΕΛ για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα τρία (3) έτη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 25.191.224,44 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% με δικαίωμα προαίρεσης 90.000,00 € ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 25.281.224,44 πλέον Φ.Π.Α. 24% 201.600,00 € και αφορά μεικτή σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Δράση «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων» με ID 16846 και με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 15.01.498 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Η δαπάνη της λειτουργίας καλύπτεται από ίδιους πόρους.

Leave a reply