Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ,  για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/08/2023 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Αύξων Συστημικός Αριθμός 197673), όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και τη συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλληλα λογισμικά (συμπεριλαμβανομένων προσομοίωσης του δικτύου και λογισμικών μηχανικής μάθησης) και σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση κεντρικών δικτύων. Οι διεργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται από λογισμικά εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), και θα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 4.580   Τοπικούς  Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), οι οποίοι περιλαμβάνουν Υδρομετρητές με δυνατότητα Ψηφιακής Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης κατανάλωσης.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100–7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 31720000-9

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.481.728,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.001.394,00 €, ΦΠΑ : 480.334,56 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. ΣΑΤΑ 075) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» της Δράσης 1.4.2 (16850) « Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού»  ως προς το επιλέξιμο τμήμα, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων χιλίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (2.001.394,00 €) και στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (480.334,56 €), ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.

Leave a reply