Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.050.000,00 € συμπεριλαμβανομένου (ανευ ΦΠΑ). Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έργο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 15 μήνες

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης

Leave a reply