Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (αριθμός Μελέτης 25/2022)», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 54.370,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09134220-5, 09132100-4, 09211100-2, 09211610-0, 24961000-8, 24316000-2, 24951000-5.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης.

 

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης.

 

Leave a reply