Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο:”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ,  για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/09/2022 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αύξων Συστημικός Αριθμός 169162), όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης.

Το αντικείμενο της σύμβασης αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε όλες τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. και συγκεκριμένα: α) την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης (γεωτρήσεις και αντλητικά δεξαμενών ύδρευσης), β) την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων αποχέτευσης (αντλιοστάσια λυμάτων δικτύου αποχέτευσης)  , γ) την εγκατάσταση ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100–7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 31720000-9 «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός», 42122220-8 «Αντλίες αποχέτευσης», 42122130-0 «Αντλίες νερού»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.846.893,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.295.882,00 €, ΦΠΑ : 551.011,68 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3 «Περιβάλλον» ως προς το επιλέξιμο τμήμα, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ (2.295.882,00 €) και στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (551.011,68 €), ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.

Leave a reply