Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης (ΔΕΥΑΞΕ) που έχει την έδρα της στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, Σ.
Κροκιδά 11α

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV: Πετρέλαιο κίνησης 09134220-5, Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4, Λιπαντικά Μ.Ε.Κ. 09211100-2, Υδραυλικά υγρά 09211610-0, Βαλβολίνες 09211610-5, Αντιπηκτικά/αντιψυκτικά 24961000-8, Απιονισμένο νερό 24316000-2, Γράσο 24951000-5, και Υγρά φρένων 09211650-2. και τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών» συνολικού προϋπολογισμού 29.993,95 χιλιάδων ευρώ (29.993,95) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ξυλόκαστρο στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ, οδός Σ. Κροκιδά 11α, στις 31 του μήνα Μαίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή
εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά
επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. (http://www.deyaxe.com) ή / και να τα παραλάβουν από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΞΕ στον Α΄ Όροφο, οδός Σ. Κροκιδά 11α, Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑΞΕ 8.00’ – 13.30’).

Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2743028183.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, στην ημερήσια
εφημερίδα του Νομού Κορινθίας: «Ημερησία Κορίνθου» Αδειμάντου 28 Κόρινθος.

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ

Παναγουλόπουλος Αναστάσιος

Icon

Περίληψη Διακήρυξης Καυσίμων

Leave a reply