Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων έτους 2019

                                                                                                                       ΑΔΑ: 60Ω4ΟΕΓ0-ΞΗ8

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σωτ. Κροκιδά 11α
ΤΚ 20400 Ξυλόκαστρο
Τηλ. 2743028183
Fax.  2743027121
Email. info@deyaxe.gr

Ξυλόκαστρο 11/01/2019 Αρ. Πρωτ. 53

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης (ΔΕΥΑΞΕ) που έχει την έδρα της στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, Σ. Κροκιδά 11α .

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV: Πετρέλαιο κίνησης 09134220-5, Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4, Λιπαντικά Μ.Ε.Κ. 09211100-2, Υδραυλικά υγρά 09211610-0, Βαλβολίνες 09211610-5, Αντιπηκτικά/αντιψυκτικά 24961000-8, Απιονισμένο νερό 24316000-2, Γράσο 24951000-5, και Υγρά φρένων 09211650-2. και τίτλο «Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ & είκοσι εννέα λεπτών (39.998,29) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ξυλόκαστρο στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ, οδός  Σ. Κροκιδά 11α, στις 22 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. (http://www.deyaxe.com) ή / και να τα παραλάβουν από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΞΕ στον Α΄ Όροφο, οδός Σ. Κροκιδά 11α, Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑΞΕ 8.00’ – 13.30’ ). Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα γραφεία  της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2743028183.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ, επίσης  στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας: «Κορινθιακή Ημέρα» Εθν. Αντιστάσεως 17, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος.

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ

Παναγουλόπουλος Αναστάσιος

Leave a reply