Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 23/4/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου -Ευρωστινης (ΔΕΥΑΞΕ) που έχει την έδρα της στο ΞυΛόκαστρο Κορινθίας, Σ. Κροκιδά 11α .

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV: Πετρέλαιο κίνησης 09134220-5, Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4, Λιπαντικά Μ.Ε.Κ. 09211100-2, Υδραυλικά υγρά 09211610-0, Βαλβολίνες 09211610-5, Αντιπηκτικά/αντιψυκτίκά 24961000-8, Απιονισμένο νερό 24316000-2, Γράσο 24951000-5, και Υγρά φρένων 09211650-2. και τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών» συνολικού προϋπολογισμού Είκοσι εννέα χιλιάδων εννίακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ & πέντε λεπτών (29.999,05) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ξυλόκαστρο στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ, οδός Σ. Κροκιδά 11α, στις 08 του μήνα Μαίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα Οικεία εμποροβίομηχανικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης καί των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. (http://www.deyaxe.com) ή / καί να τα παραλάβουν από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΞΕ στον Α’ Όροφο, οδός Σ. Κροκιδά 11α, Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑΞΕ 8.00′ – 13.30′). Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. είναι υποχρεωτική yux τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2743028183.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ΗΛΛηνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας: «Κορινθιακή Ημέρα» Εθν. Αντιστάσεως 17, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος.

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Τ.Α.Ξ.Ε. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΎΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΑΞΕ

Παναγουλόπουλος Αναστάσιος

Εικονίδιο
Περίληψη Διακύρηξης 23-4-2018
Leave a reply