Λοιπά Τέλη - Εργασίες

Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10, παρ.1η του Ν.1069/80)

Ετήσια χρέωση 4,00€ το χρόνο για κάθε υδρόμετρο, πλέον ΦΠΑ 24%.

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του υδρομέτρου και την συντήρηση του φρεατίου (όπου απαιτείται).

Ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

Χρέωση 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού, μόνο για την Α΄ ζώνη και τις Τ.Κ. Ρίζας και Γελινιατίκων, πλέον ΦΠΑ 24%

Λοιπά τέλη και εργασίες

 • Για τα αυτοτελή διαμερίσματα που βρίσκονται ή θα υπάγονται στο μέλλον στο καθεστώς της προσωρινής διακοπής, το ετήσιο πάγιο ορίζεται στη τιμή των 20,00€, (όπου έχει κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης) και στη τιμή των 10,00€, (όπου δεν έχει κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης)
 • Το τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής εξ’ αιτίας οφειλών του υδρολήπτη 35,00€, εφόσον εξοφληθεί ο λογαριασμός. Σε υπότροπους δύναται να ζητηθεί πέραν των πιο πάνω και εγγύηση ίση με την κατ’ εκτίμηση διετή δαπάνη του πελάτη.
 • Το τέλος επανασύνδεσης σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής 20,00€ η χρονική διάρκεια της οποίας θα υπερβαίνει το ένα έτος.
 • Το τέλος διαχωρισμού παροχής 33,00€ και αφορά παλιές οικοδομές όπου υπάρχει παροχή και εκδίδεται ένας λογαριασμός για όλα τα διαμερίσματα (η τοποθέτηση φρεατίου, όπου απαιτείται, θα γίνεται με έξοδα του ιδιοκτήτη
 • Χρέωση ξενοδοχείων που διαθέτουν πισίνα με ανακύκλωση νερού και έχουν ανεξάρτητο υδρόμετρο θα τιμολογούνται με την πρώτη κλίμακα (0,18€) πλέον ΦΠΑ 13%.
 • Χρέωση βιοτεχνιών & ιδ. εκπαιδευτηρίων να γίνεται με τις 3 πρώτες κλίμακες της Α΄ ζώνης.
 • Χρέωση ελαιοτριβείων με ενιαία τιμή 0,50€ ανά κυβικό, για τα κυβικά όλου του χρόνου.
 • Απαλλαγή χρέωσης σχολείων που είναι ενεργά και ιερών ναών.
 • Η εναπόθεση των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό με βυτιοφόρο να τιμολογείται με 20,00€ το βυτίο
 • Επιβολή νόμιμου τόκου (επιτόκιο Υπουργείου Οικονομικών) για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης, έναν μήνα μετά την λήξη τους
 • Επιβολή προστίμου για κάθε παράνομη παροχή η οποία σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και την τρίτη φορά μήνυση για κλοπή νερού (άρθρο 22, του Κανονισμού Ύδρευσης)

Οι ανωτέρω τιμές και όπου δεν αναφέρεται, επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.