Επέκταση Αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ καμαρίου

Με την παρούσα μελέτη που συνετάγει θα γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης του Κ.Α.Α. από το Δ. Δ. Καμαρίου έως το αντλιοστάσιο Α2 (σχ.2.1) επί των ορίων του Δ. Δ. Κάτω Λουτρού – Δ. Δ. Κ. Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου (βλ. σχ. 2.1 & 2.2) To επεκτεινόμενο τμήμα θα συνδεθεί σε υφιστάμενο αγωγό D500 στο σημείο 0-διατομή Φ3.28 (βλ. σχ. 2.1) στο οποίο έχει και προβλεφθεί. Το παραλιακό τμήμα αποτελεί το πιο πυκνοδομημένο τμήμα και δαπανηρό σε αντίθεση με τις κάθετες οδούς που δύναται να κατασκευαστούν τμηματικά.

Ταυτόχρονα θα γίνει και τοποθέτηση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης με ταυτόχρονη τοποθέτηση των ιδιωτικών παροχών, των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης.

Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελείται από σωλήνα PVC σειράς 41 διατομής D500 σε μήκος 1925 μέτρα. Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει νότια του οδοστρώματος ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, επίσης θα τοποθετηθεί αγωγός D250 από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς μήκους 155 μέτρα από το Α/Σ 1 έως το Α/Σ 2.

Δείτε τη μελέτη

Icon

Τεχνική Μελέτη Έργου " Επέκταση Αποχετευτικού δικτύου στο Δ.Δ Καμαρίου"

Leave a reply