Διακήρυξη Προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηελεελέγχου -τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δ.ε. Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης της ΔΕΥΑΞΕ και ένταξής του στο υπάρχον σύστημα

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ».

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των  τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι  εργασίες:

–     Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

–     Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνες προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).

–     Ενσωμάτωση των παλαιών τοπικών σταθμών ελέγχου στο νέο σύστημα παρακολούθησης έτσι ώστε να λειτουργεί σαν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.

–     Ένταξη του Υπάρχοντος συστήματος στο νέο σύστημα παρακολούθησης έτσι ώστε να υποστηρίζει την λειτουργία ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων (redundancy)

–     Προμήθεια και εγκατάσταση των 27 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών – Γεωτρήσεων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.

–     Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.

–     Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.

–     Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)

–     Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).

–     Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

–     Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

–     Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος).

–     Εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 “Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης” και 32441200-8 “Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου”.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.231.068,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 992.797,00 ΦΠΑ :238.271,28 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ  (18) μήνες από την υπογραφή της , και αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος Τηλεχειρισμού – Τηλελέγχου συμπεριλαμβανομένης της  δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) μήνα. Η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας μετά την Οριστική Παραλαβής της προμήθειας – εγκατάστασης θα είναι σύμφωνη με την προσφορά του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

Κάντε λήψη των αρχείων της διακήρυξης πατώντας στο σύνδεσμο παρακάτω

Leave a reply