Διαγωνισμός για το έργο αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόληςς του Ξυλοκάστρου – τμήμα 5 – τεύχη δημοπράτησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης – Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την ανάθεση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ 5” , με προϋπολογισμό 497.500,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο περιλαμβάνει μόνο την κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ εργασιών.

Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 44162500-8, «Σύστημα αγωγών πόσιμου νερού».

 1. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο , χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης , http://www.deyaxe.com. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27430-271727 , 27430 – 28183, FAX επικοινωνίας 27430 – 27121 , αρμόδια για επικοινωνία κ. Μαρί Χατζηδημητρίου.

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-12-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-12-2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών , του άρθρου 95 παρ. 2,α. του Ν. 4412/2016 .

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 254 και των παρ.
 • 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στην παρακάτω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ – 1ης τάξης και άνω

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (9.950,00 €), με ισχύ τουλάχιστο ΕΝΝΕΑ (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ ( 9 ) μήνες.
 1. Το έργο χρηματοδοτείται από Επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τεύχη Δημοπράτησης

Leave a reply