Ανάλυση δείγματος για COVID-19 στα λύματα

Δεν ανιχνεύθηκε (LOD: 2500 αντίγραφα ιικού RNA/l αντίγραφα ιικού RNA/l)

Leave a reply