Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 78801

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 14 / 2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.

Στο Ξυλόκαστρο και στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτ. Κροκιδά 11Α) σήμερα την 30η του μηνός
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
ύστερα από την υπ’ αριθ. 2328/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 7 Συμβούλων παρευρέθηκαν 5.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος, 2/Σκόνδρας Αθανάσιος, 3/Κατσούλης Σωτήρης,
4/Βαλιμήτης Κων/νος & 5/Καραμάνος Βλάσης
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Γκαϊνά Ευφροσύνη & 2/ Καραγκίκα Χρυσούλα
Αριθ. Απόφ 57/2019
ΘΕΜΑ 5ο: Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό
διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Ξυλοκάστρου»
Συνεχιζόμενης της Συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τον Δ/ντή της Επιχείρησης να εισηγηθεί το 5ο θέμα
της ημερησίας διάταξης περί αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον
ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Ξυλοκάστρου»,
ο οποίος έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 43/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ με ΑΔΑ:60ΤΣΟΕΓ-ΔΒΛ,
2. Την προκήρυξη της διακήρυξης με ΑΔΑ:ΩΣ4ΚΟΕΓ0-5ΣΤ & ΑΔΑΜ 19PROC005461060 2019-08-
22
3. Την διακήρυξη με ΑΔΑΜ:19 PROC005461558 2019-08-22
έκανε γνωστό στο Σώμα ότι λόγω εκ παραδρομής διεκπεραίωσης, μη ορθής σήμανσης στο ΕΣΗΔΗΣ του
πεδίου «διαγωνισμός δύο σταδίων», κρίνετε αναγκαία η αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Αντικατάσταση Η/Μ
εξοπλισμού ΕΕΛ Ξυλοκάστρου», με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 78801 και
πρότεινε όπως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ να είναι η 8η
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, ώστε να είναι δυνατή η διόρθωση του πεδίου στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ «διαδικασία δύο σταδίων : Δικαιολογητικά/Τεχνική και Οικονομική».
Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντή κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ. Σ. μετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Διευθυντή
αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον
ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ
Ξυλοκάστρου» μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή,
2. Εγκρίνει την διαδικασία των δύο σταδίων: Δικαιολογητικά/Τεχνική και Οικονομική,
3. Εγκρίνει την μετάθεση την ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης, από 7/10/2019 και ώρα 12:00 το
μεσημέρι στις 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής παρατείνεται αντίστοιχα κατά επτά
ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 57/2019
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Λήψη Αρχείου της Απόφασης

Leave a reply